ПРОГРАМА З БІОЛОГІЇ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ НА ОСНОВІ БАЗОВОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

І. Основні поняття та відомості з біології рослин

1. Основні ознаки живого. Сучасна класифікація живого.
2. Клітинна будова живих організмів. Будова рослинної клітини. Утворення клітин.
3. Загальна характеристика царства Рослин.
4. Загальна характеристика нижчих рослин.
5. Загальна характеристика вищих спорових рослин. Утворення органів і особливості розмноження у вищих спорових рослин.
6. Загальна характеристика мохоподібних рослин. Значення мохоподібних в екосистемах і в практичній діяльності людини.
7. Загальна характеристика та різноманітність хвощеподібних рослин. Значення хвощів в екосистемах і в практичній діяльності людини.
8. Загальна характеристика плауноподібних та їх значення в екосистемах.
9. Загальна характеристика папоротеподібних та їх значення в екосистемах.
10. Загальна характеристика насінних рослин.
11. Загальна характеристика представників відділу Голонасінних рослин. Різноманітність голонасінних та їх значення в екосистемах.
12. Загальна характеристика відділу «Покритонасінні».
13. Вегетативні органи квіткових рослин. Корінь і коренева система. Пагін і система пагонів. Стебло – вісь пагона. Листок – бічний орган пагона. Видозміни пагона.
14. Вегетативне розмноження.
15. Генеративні органи квіткових рослин. Квітка. Суцвіття. Запилення. Запліднення і розвиток насінини. Плід. Поширення плодів і насіння.
16. Загальна характеристика та різноманітність представників класу «Дводольних».
17. Загальна характеристика та різноманітність представників класу «Однодольних».
18. Обмін речовин та фотосинтез у рослин. Дихання рослин.
19. Мінеральне живлення та транспірація у рослин.
20. Розмноження рослин. Ріст та розвиток квіткової рослини.

ІI. Основні поняття і відомості з біології тварин

1. Зоологія – наука про тваринний світ. Порівняльна характеристика царств. Тканини тваринних організмів. Класифікація тварин за способом і характером живлення.
2. Системи органів тварин та їх функції.
3. Способи розмноження тварин та індивідуальний розвиток багатоклітинного організму.
4. Підцарство «Одноклітинні тварини» або «Найпростіші.» Порівняльна характеристика деяких видів найпростіших. Найбільш поширені паразити людини.
5. Підцарство «Багатоклітинні тварини» (Безхребетні). Порівняльна характеристика типів багатоклітинних тварин.
6. Тип «Плоскі черви». Будова плоских червів. Найбільш поширені паразити людини.
7. Тип «Круглі черви». Загальна схема циклу розвитку паразитичних червів. Деякі ознаки пристосування до паразитичного способу життя безхребетних. Найбільш поширені паразити людини.
8. Тип «Кільчасті черви». Будова та процеси життєдіяльності дощового черв’яка. Класи типу «Кільчасті черви».
9. Тип «Молюски». Будова та особливості молюсків.
10. Тип «Членистоногі». Класи типу «Членистоногі». Будова і особливості комах. Найбільш поширені членистоногі паразити людини.
11. Підцарство «Багатоклітинні тварини. Хордові». Порівняльна характеристика класів типу «Хордові».
12. Надклас «Риби». Зовнішня будова риб. Ознаки пристосованості риб до водного середовища існування. Відмінності між хрящовими та кістковими рибами.
13. Клас «Земноводні». Будова земноводних. Ознаки пристосованості до життя у воді та на суходолі.
14. Клас «Плазуни». Особливості будови представників класу «Плазуни». Розмноження плазунів та розвиток їх потомства.
15. Клас «Птахи». Основні прогресивні риси класу «Птахи». Будова тіла та зовнішні покрови птахів. Будова пір’я. Ознаки пристосованості птахів до польоту.
16. Клас «Ссавці». Особливості Яйцекладних, Сумчастих та Плацентарних ссавців. Будова тіла та зовнішні покрови, залози звірів.
17. Основні прогресивні риси класу «Ссавці».
18. Розмноження та розвиток ссавців.
19. Тварини та навколишнє середовище. Форми співіснування організмів в екосистемі.
20. Охорона тварин. Тварини Червоної книги України та своєї місцевості. Заходи по охороні тваринного світу.

ІІI. Основні поняття про відомості з біології людини

1.    Будова, склад та властивості клітини.
2.    Регуляція функцій. Рівні організації та способи регуляції в організмі людини.
3.    Будова та функціонування нервової тканини. Будова та різноманітність нейронів. Будова рефлекторної дуги.
4. Центральна нервова система. Будова і функції головного і спинного мозку.
5. Гуморальна регуляція. Будова і функції залоз внутрішньої та змішаної секреції.
6. Опорно-рухова система. Функції опорно-рухової системи. Будова скелета людини. Будова і склад кістки. Типи з’єднання кісток.
7. Основні групи м’язів. Гігієна опорно-рухової системи людини.
8. Визначення постави учня. Долікарська допомога при травмах.
9. Транспортна система. Функції транспортної системи. Склад крові. Групи крові.
10. Будова серця людини. Схема кровообігу. Порушення діяльності серцево-судинної системи. Перша допомога при кровотечах. Визначення частоти пульсу при різних станах організму.
11. Поняття про імунітет. Види імунітету. Значення вакцинації.
12. Органи дихання людини. Будова і функції органів дихальної системи. Регуляція дихання.
13. Захворювання органів дихання та їх профілактика. Прийоми штучного дихання.
14. Органи травлення. Функції травної системи. Органи травної системи.
15. Захворювання шлунково-кишкового тракту та їх профілактика.
16. Гігієна травлення. Травлення та культура харчування. Гігієна ротової порожнини.
17. Органи виділення. Будова і функції органів сечовидільної системи. Захворювання органів сечовиділення та їх попередження.
18. Будова та функції шкіри. Гігієна шкіри.
19. Перша долікарська допомога при тепловому та сонячному ударах, опіках, обмороженні, враженні електричним струмом чи блискавкою.
20. Джерела і  функції основних вітамінів. Водорозчинні та жиророзчинні вітаміни. Авітаміноз, гіпо- та гіпервітамінози.

ІV. Основні вміння та навички

Абітурієнт повинен:
1. Володіти основними поняттями з анатомії, фізіології, морфології, систематики біології рослин, біології тварин та біології людини.
2. Мати уявлення про різноманітність рослинного, тваринного світу, їх класифікацію, відмінності і ускладнення їх будови в процесі еволюції.
3. Знати клітинну будову живих організмів, обмін речовин, шляхи утворення органічної речовини та енергії необхідної для нормальної життєдіяльності організмів.
4. Знати особливості будови основних представників типів, класів в порядку їх ускладнення та функції органів та систем живих організмів, особливості середовища їх існування та ознаки пристосування до нього.
5. Знати будову та функції органів та їх систем організму людини, мати порівняльно-анатомічні знання доказів еволюції живої матерії.
6. Знати переваги здорового способу життя та шляхи його впровадження в практику.
7. Вміти визначати фактори впливу зовнішнього середовища на живу матерію біосфери, розкривати взаємозв’язки між живою та неживою природою.
8. Володіти природоохоронними знаннями та навиками з метою збереження біологічної різноманітності на планеті.
9. Вміти надавати долікарську допомогу при переломах, травмах, кровотечах, при тепловому та сонячному ударах, перегріванні, обмороженні та способи реанімації, першу допомогу при укусах тварин, отруєнні грибами та рослинами.
10. Володіти основними правилами гігієни людини.