ПРОГРАМА З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ НА ОСНОВІ БАЗОВОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

 До програми з української мови для вступників  включено  зміст навчального матеріалу, який входить до мовної змістової лінії чинної програми з української мови, затвердженої Міністерством освіти і науки України ( лист № 1/9-115 від 14.02.2014 року).
     Програма з української мови для вступників складається з двох розділів.        Перший розділ містить перелік правописних тем з мовної змістової лінії, якими повинен володіти вступник ( вміти правильно застосовувати на письмі вивчений теоретичний матеріал з правопису). У другому розділі перелічено основні вміння і навички, якими має володіти вступник.

І РОЗДІЛ ПЕРЕЛІК ПРАВОПИСНИХ ТЕМ, ЯКИМИ ПОВИНЕН ВОЛОДІТИ  ВСТУПНИК
  1. Основні правила переносу слів.
  2.Ненаголошені голосні [е],[и],[о] в коренях слів.
  3.Ненаголошені голосні, що не перевіряються наголосом.
  4.Найпоширеніші випадки чергування голосних і приголосних звуків.
  5.Основні випадки чергування у-в, і-й.
  6.Написання префіксів з-(зі-,с-), роз-, без-, пре-, при-, прі-.
  7.Правила вживання м’якого знака.
  8.Правила вживання апострофа.
  9.Подвоєння букв та позначення подовжених м’яких приголосних та збігу   однакових приголосних звуків.
10. Спрощення у групах приголосних.
11.Правопис складних і складноскорочених слів.
12.Написання слів з пів-.
13.Велика буква і лапки у власних назвах.
14.Написання і відмінювання чоловічих і жіночих імен по батькові.
15.Не з різними частинами мови.
16.Написання –н- і -нн- у прикметниках.
17.Буква ь на кінці числівників і перед закінченням у непрямих відмінках.
18.Правопис складених числівників та порядкових числівників з –тисячний.
19.Правопис займенників.
20.Правопис дієслів.
21.Правопис дієприкметників та дієприслівників.
22.Відокремлення дієприкметникових зворотів.
23.Коми при дієприслівниковому звороті та одиничному дієприслівникові.
24.Правопис прислівників.
25.Правопис прийменників.
26.Правопис сполучників.
27.Правопис часток.
28.Правопис вигуків.
29.Розділові знаки в кінці речень.
30.Тире між підметом і присудком.
31.Написання прикладок.
32.Виділення порівняльних зворотів.
33.Кома між однорідними членами речення.
34.Двокрапка і тире при узагальнюючих словах у реченнях з однорідними членами речення.
35.Розділові знаки при звертанні.
36.Виділення вставних слів, словосполучень, речень.
37.Виділення відокремлених членів речення.
38.Тире в неповних реченнях.
39.Розділові знаки між частинами складносурядного речення.
40.Розділові знаки  у складнопідрядному реченні.
41.Розділові знаки  у безсполучниковому складному реченні.
42.Розділові знаки  в складному реченні з різними видами сполучникового і безсполучникового зв’язку.
43.Розділові знаки у реченнях з прямою мовою, цитатами, при діалозі.

ІІ РОЗДІЛ    ОСНОВНІ  ВМІННЯ  І  НАВИЧКИ

Вступник повинен:
1)    правильно писати слова з вивченими орфограмами;
2)    правильно писати слова різних частин мови;
3)    правильно писати не з різними частинами мови;
4)    правильно писати складні і складноскорочені слова;
5)    правильно писати слова, правопис яких потрібно запам’ятати;
6)    правильно розставляти розділові знаки в кінці речень;
7)    правильно розставляти розділові знаки при дієприкметникових, дієприслівникових зворотах та одиничному дієприслівнику.
8)    правильно розставляти розділові знаки у простому реченні;
9)    правильно розставляти розділові знаки у складносурядному і складнопідрядному реченні;
10)    правильно розставляти розділові знаки безсполучниковому складному реченні;
11)    правильно розставляти розділові знаки в складному реченні з різними видами сполучникового і безсполучникового зв’язку.
12)    правильно розставляти  розділові знаки у реченнях з прямою мовою, цитатами, при діалозі.