ПРАВИЛА ПРИЙОМУ
до  КЗ ЛОР «Самбірський педагогічний коледж імені Івана Филипчака»
у 2017 році

І. Загальні положення

1. Підставою для оголошення прийому до КЗ ЛОР «Самбірський педагогічний коледж імені Івана Филипчака» для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста є ліцензія АЕ 458273 Міністерства освіти і науки України щодо надання відповідних освітніх послуг, видана 16.06.2016р., акт узгодження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за ступенями (освітньо-кваліфікаційними рівнями) молодшого спеціаліста, та затверджені педагогічною  радою Правила прийому  до КЗ ЛОР «Самбірський педагогічний коледж імені Івана Филипчака» для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста.
Правила прийому розроблені приймальною комісією КЗЛОР «Самбірський педагогічний коледж імені Івана Филипчака»  (далі – приймальна комісія) відповідно до Умов прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 2017 році (далі – Умов прийому), затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 14.04.  2017 року № 599 та зареєстрованих  у  Міністерстві юстиції України 13.05.2017 року за №  610/30478.

2. Прийом на навчання здійснюється в межах ліцензованого обсягу за спеціальностями (спеціалізаціями) відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266. Прийом на навчання на другий (третій) курси здійснюється в межах вакантних місць ліцензованого обсягу за спеціальностями відповідно до переліку спеціальностей, за яким здійснювався прийом на перший курс відповідного року набору.

Ліцензований обсяг при зарахуванні для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста обліковується за календарний рік, який триває з 01 січня по 31 грудня.

3. КЗЛОР «Самбірський педагогічний коледж імені Івана Филипчака» оголошує прийом на підготовку фахівців з вищою освітою за освітньо–кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста на денну форму навчання за  спеціальностями відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу:
на І курс:
- у галузі знань 01 Освіта/Педагогіка за спеціальністю 012 «Дошкільна освіта»;
- у галузі знань  01 Освіта/Педагогіка за спеціальністю 013 «Початкова освіта»;
- у галузі знань 01 Освіта/Педагогіка за спеціальністю 014.11 «Середня освіта (Фізична культура)»;
- у галузі знань 01 Освіта/Педагогіка за спеціальністю 014.12 «Середня освіта (Образотворче мистецтво)»
(Інформаційні таблиці до Правил прийому до КЗЛОР «Самбірський педагогічний коледж імені Івана Филипчака» в 2017 році, таблиця 1)   

на вакантні місця ІІ курсу:
у галузі знань 01 Освіта/ Педагогіка за спеціальністю 012 «Дошкільна освіта»;
- у галузі знань 01 Освіта/Педагогіка за спеціальністю 013 «Початкова освіта»;
- у галузі знань 01 Освіта/Педагогіка за спеціальністю 014.11 «Середня освіта (Фізична культура)»;
- у галузі знань 01 Освіта/Педагогіка за спеціальністю 014.12 «Середня освіта (Образотворче мистецтво)»

4. Для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста приймаються:

особи, які здобули базову загальну середню освіту – для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за денною формою навчання одночасно із здобуттям повної загальної середньої освіти;

на вакантні місця ІІ курсу (з нормативним строком навчання) особи, які здобули повну загальну середню освіту;

Для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за іншою спеціальністю приймаються особи, які здобули раніше такий освітньо-кваліфікаційний рівень або ступінь вищої освіти, або мають повну загальну середню освіту та здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень, ступінь вищої освіти не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план.

5. Особливості прийому до КЗЛОР «Самбірський педагогічний коледж імені Івана Филипчака»  осіб, які проживають на тимчасово окупованій території, або переселилися з неї після 01 січня 2017 року визначаються Порядком прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України 24 травня 2016 № 560, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 31 травня 2016 р. за № 795/28925.

6. Особливості прийому до КЗЛОР «Самбірський педагогічний коледж імені Івана Филипчака»  осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення), або переселилися з неї після 01 січня 2017 року визначається Порядком прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення), затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України 21 червня 2016 року № 697, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 1 липня 2016 р. за № 907/29037.
7. На підставі Правил прийому КЗЛОР «Самбірський педагогічний коледж імені Івана Филипчака до 15 червня 2017 року заповнює інформаційні таблиці Єдиної бази.

8. Освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста може бути здобутий за кошти державного (місцевих) бюджету(ів) лише один раз, крім випадків, передбачених законодавством.

Не допускається одночасне навчання на денній формі навчання за двома чи більше спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами) за кошти державного (місцевих) бюджету(ів), крім випадків передбачених законодавством.

9. Організацію прийому вступників до КЗЛОР «Самбірський педагогічний коледж імені Івана Филипчака» здійснює приймальна комісія КЗЛОР «Самбірський педагогічний коледж імені Івана Филипчака»  (далі – приймальна комісія), склад якої затверджується наказом директора коледжу. Головою приймальної комісії призначається керівник навчального закладу. Приймальна комісія діє згідно з положенням про приймальну комісію навчального закладу, затвердженим педагогічною радою КЗЛОР «Самбірський педагогічний коледж імені Івана Филипчака» у відповідності до Положення про приймальну комісію вищого навчального закладу, затвердженого наказом МОН від 15 жовтня 2015 року № 1085, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 листопада 2015 року за № 1353/27798 та із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки № 622 від 06.06.2016 року. Положення про приймальну комісію КЗЛОР «Самбірський педагогічний коледж імені Івана Филипчака» оприлюднюється на офіційному веб-сайті навчального закладу.

10. Директор КЗЛОР «Самбірський педагогічний коледж імені Івана Филипчака» забезпечує дотримання законодавства України, у тому числі цих Умов прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 2017 році, правил прийому до КЗЛОР «Самбірський педагогічний коледж імені Івана Филипчака», а також відкритість та прозорість роботи приймальної комісії.

Рішення приймальної комісії, прийняте в межах її повноважень, є підставою для видання відповідного наказу директора КЗЛОР «Самбірський педагогічний коледж імені Івана Филипчака».

Усі питання, пов’язані з прийомом до КЗЛОР «Самбірський педагогічний коледж імені Івана Филипчака», вирішуються приймальною комісією на її засіданнях. Рішення приймальної комісії оприлюднюються на офіційному веб-сайті навчального закладу, як правило, в день прийняття, але не пізніше дня, наступного після прийняття.

ІІ. Конкурсний відбір

1. Конкурсний відбір для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста здійснюється за результатами вступних випробувань:

для вступу до КЗЛОР «Самбірський педагогічний коледж імені Івана Филипчака»на основі базової загальної середньої освіти – у формі вступних іспитів, творчих конкурсів або співбесіди в передбачених цими  Правилами випадках;

для вступу до КЗЛОР «Самбірський педагогічний коледж імені Івана Филипчака»  на основі повної загальної середньої освіти на вакантні місця ІІ-го курсу з нормативним терміном навчання (для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста) зараховуються бали сертифіката ЗНО: для відділення початкової освіти -   з двох предметів ( українська мова, математика), для відділення дошкільної освіти - українська мова, біологія; для відділення образотворчого мистецтва - українська мова та література; для відділення фізичного виховання - українська мова та література.   У 2017 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2016 та 2017 років;
 
в інших випадках – у формах, встановлених Правилами прийому  до КЗЛОР «Самбірський педагогічний коледж імені Івана Филипчака».

2. Конкурсний відбір проводиться на основі конкурсного бала, який розраховується відповідно до  Умов прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста у 2017 році  та Правил прийому до КЗЛОР «Самбірський педагогічний коледж імені Івана Филипчака».

3. Спеціальні умови щодо участі у конкурсному відборі при вступі для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста мають особи:

визнані інвалідами війни відповідно до пунктів 10-14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";

яким Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" надане право на прийом без екзаменів до державних вищих закладів освіти за результатами співбесіди;

особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати навчальний заклад (за рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту населення);

 визнані учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», у тому числі ті, які проходять військову службу(крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України
 
діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа;

 які в 2017 році не брали участі в основній та додатковій сесія зовнішнього незалежного оцінювання з певного(их) навчального(их) предмета(ів) через наявність захворювання та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від  29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за номером 1707/29837(за умови подання до приймальної комісії КЗЛОР «Самбірський педагогічний коледж імені Івана Филипчака» одного з документів, зазначених у підпункті 1 пункту 2 наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 «Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінювання та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837, або копії такого документа);

яким за рішенням регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти відмовлено в реєстрації для участі в 2017 році в зовнішньому незалежному оцінюванні через неможливість створення особливих(спеціальних) умов( за умови подання до приймальної комісії  КЗЛОР «Самбірський педагогічний коледж імені Івана Филипчака» копії медичного висновку за формою первинної облікової документації № 086-3/о «Медичний висновок про створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання», затвердженою наказом  Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/90, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837, що завірений підписом секретаря регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти і печаткою регіонального центру оцінювання якості освіти, та відповідного витягу з протоколу засідання регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти);

 звільнені з військової служби (у тому числі демобілізовані) після 30 листопада 2016 року;

громадяни України, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення), територія населених пунктів на лінії зіткнення або які  переселилися з неї. після 01 січня 2017 року;

громадяни України, які проживають на тимчасово окупованій території або переселилися з неї, після 01 січня 2017 року;

 особи, зазначені в абзацах другому-четвертому цього пункту, мають право на зарахування за співбесідою.

Особи, зазначені в абзацах п’ятому, шостому, дев’ятому, дванадцятому цього пункту, мають право на участь у конкурсному відборі тільки за результатами вступних іспитів, або  тільки зовнішнього незалежного оцінювання 2016 року, або  2017 року;

 Особи, зазначені в абзаці восьмому цього пункту мають право на участь у конкурсному відборі на вакантні місця другого курсу за результатами зовнішнього незалежного оцінювання 2016 року.

ІІІ. Право здобувачів освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста  на різні джерела  фінансування навчання

1. Фінансування підготовки здобувачів освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста у КЗЛОР «Самбірський педагогічний коледж імені Івана Филипчака» здійснюється:

за рахунок видатків місцевих бюджетів у  (регіональне замовлення);

за кошти фізичних та юридичних осіб (на умовах контракту).

2. Громадяни України мають право безоплатно здобувати освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста у КЗЛОР «Самбірський педагогічний коледж імені Івана Филипчака» на конкурсній основі відповідно до стандартів освіти, якщо цей рівень громадянин здобуває вперше за кошти місцевого бюджету.

Особи, які здобули повну загальну середню освіту за кошти державного або місцевого бюджету, можуть вступати для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліст до КЗЛОР «Самбірський педагогічний коледж імені Івана Филипчака»  на основі базової загальної середньої освіти лише за кошти фізичних та юридичних осіб.

3. Громадяни України, які не завершили навчання за державним або регіональним замовленням за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста, мають право повторного вступу для безоплатного здобуття цього рівня до КЗЛОР «Самбірський педагогічний коледж імені Івана Филипчака» за умови відшкодування до державного або місцевого бюджету коштів, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, відповідно до Порядку відшкодування коштів державного або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2015 року № 658.

4. Громадяни України мають право безоплатно здобувати освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за другою спеціальністю у КЗЛОР «Самбірський педагогічний коледж імені Івана Филипчака», якщо за станом здоров’я вони втратили можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії, та в інших випадках, передбачених законом.

мають направлення на навчання, видане державним (регіональним) замовником відповідно до законодавства.
 
5. Спеціальні умови на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за державним замовленням мають:

особи, зазначені в абзацах другому-четвертому пункту третього розділу ІІ цих     Правил;

особи, зазначені в абзацах п’ятому-восьмому пункту третього розділу ІІ цих Правил;

особи, зазначені в абзаці десятому пункту третього розділу ІІ цих Правил;

діти із сімей: осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ України, поліцейських, які загинули або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час участі в антитерористичній операції, захищаючи незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України; осіб, які добровільно забезпечували (або добровільно залучалися до забезпечення) проведення антитерористичної операції (у тому числі здійснювали волонтерську діяльність) та загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час забезпечення проведення антитерористичної операції (у тому числі волонтерської діяльності), перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення; осіб, які, перебуваючи у складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, за умови, що в подальшому такі добровольчі формування були включені до складу Збройних Сил, МВС, Національної гвардії та інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів; осіб, які, перебуваючи у складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету, територіальної цілісності України, але в подальшому такі добровольчі формування не були включені до складу Збройних Сил, МВС, Національної гвардії та інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів, загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час виконання такими добровольчими формуваннями завдань антитерористичної операції у взаємодії із Збройними Силами, МВС, Національною гвардією та іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями та правоохоронними органами, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення; військовослужбовців (резервістів, військовозобов’язаних) та працівників Збройних Сил, Національної гвардії, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Держприкордонслужби, Держспецтрансслужби, військовослужбовців військових прокуратур, осіб рядового та начальницького складу підрозділів оперативного забезпечення зон проведення антитерористичної операції ДФС, поліцейських, осіб рядового, начальницького складу, військовослужбовців, працівників МВС, Управління державної охорони, Держспецзв’язку, ДСНС, ДПтС, інших утворених відповідно до законів військових формувань, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, та загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, а
також дітям із сімей працівників підприємств, установ, організацій, які залучалися до забезпечення проведення антитерористичної операції та загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час забезпечення проведення антитерористичної операції безпосередньо в районах та у період її проведення; осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у Революції Гідності;

 діти, один з батьків яких помер внаслідок  захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції; 

діти учасників бойових дій на території інших держав, які загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час воєнних дій та конфліктів на території інших держав, а також внаслідок захворювання, пов'язаного з перебуванням на території інших держав під час цих дій та конфліктів;

особи, у яких один з батьків (усиновлювачів) був військовослужбовцем, який загинув чи визнаний судом безвісно відсутнім при виконанні ним обов’язків військової служби;

особи з інвалідністю І, ІІ груп та діти з інвалідністю віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраною спеціальністю;

інваліди з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, хворі внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу, – категорія 1 та особи, які постійно проживали у зоні безумовного (обов'язкового) відселення з моменту аварії до прийняття постанови про відселення, – категорія 2;

діти осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менш як три роки, а також протягом трьох років після здобуття загальної середньої освіти особи, батьки яких є шахтарями та які мають стаж підземної роботи не менш як 15 років або які загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи стали інвалідами I або II групи;

особи, які є внутрішньо переміщеними особами, відповідно до Закону України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб".

Особи, зазначені в абзаці одинадцятому пункту третього розділу другого;

особи, зазначені в абзаці другому цього пункту, мають право на зарахування на основі базової чи повної середньої освіти за державним або регіональним замовленням, якщо вони рекомендовані до зарахування за результатами співбесіди на основну конкурсну пропозицію.

Особи, зазначені в абзаці третьому цього пункту, мають право на зарахування на основі базової та повної загальної середньої освіти за державним або регіональним замовленням в межах квоти-1, яка визначена в пункті десятому цього розділу.

 Особи, які вступають на основі базової та повної загальної середньої освіти, зазначені в абзацах п’ятому-одинадцятому цього пункту, мають право на переведення на вакантні місця державного або регіонального замовлення в порядку, передбаченому цими Правилами, якщо вони зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на основну конкурсну пропозицію.

Особи, зазначені в абзацах другому-третьому цього пункту, не зараховані на навчання за результатами співбесіди чи в межах квоти-1, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах відповідно до конкурсного бала.

Особи, зазначені в абзаці чотирнадцятому цього пункту, допускаються до участі у конкурсному відборі до КЗЛОР «Самбірський педагогічний коледж імені Івана Филипчака» на вакантні місця другого курсу державного або регіонального замовлення на основі повної загальної середньої освіти в разі вступу за результатами зовнішнього незалежного оцінювання 2017 року

6. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, особи, яким надано статус біженця в Україні та особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту, мають право на здобуття освіти нарівні з громадянами України, за винятками, визначеними законом. Здобуття освіти в КЗЛОР «Самбірський педагогічний коледж імені Івана Филипчака»зазначеними категоріями осіб за кошти державного бюджету здійснюється в межах квот, визначених Кабінетом Міністрів України.


7. Прийом на навчання за державним (регіональним) замовленням здійснюється на спеціальності та форми навчання, за якими воно сформовано Кабінетом Міністрів України (регіональним замовником). Міністерство освіти і науки України, інші державні, регіональні замовники здійснюють розміщення державного (регіонального) замовлення в розрізі навчальних закладів, спеціальностей (спеціалізацій, конкурсних пропозицій – у разі необхідності),форм навчання та основи здобуття  освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста.
12


8.    Обсяг прийому за кошти фізичних або юридичних осіб на основні конкурсні пропозиції визначається навчальним закладом у межах різниці між ліцензованим обсягом з урахуванням його поділу за формами навчання та загальним обсягом державного або регіонального замовлення. Цей обсяг може коригуватись з урахуванням фактичного виконання державного замовлення.

9.    Обсяг прийому на небюджетну конкурсну пропозицію визначається навчальним закладом у межах ліцензованого обсягу з урахуванням його поділу за формами навчання.


10. Квоти-1 встановлюються навчальним закладом у межах десяти відсотків (але не менше одного місця) загального обсягу державного або регіонального замовлення за основними конкурсними пропозиціями і оголошуються одночасно з оголошенням загального обсягу державного замовлення.

ІV. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

1. Порядок роботи приймальної комісії (дні тижня та години):
Понеділок – п’ятниця  з 9.00 – 18.00 год
Перерва – з 13.00 до 14.00 год
Вихідні дні – субота, неділя.
2. Для вступу до КЗЛОР «Самбірський педагогічний коледж імені Івана Филипчака» на основі базової загальної середньої освіти за денною формою навчання  :

1) прийом заяв та документів починається 01 липня, закінчується о 18 год. 00 хв. 14 липня;

2) вступні іспити, творчі конкурси та співбесіди проводяться з 15 липня до 22 липня.

3) рейтинговий список вступників, які вступають на основі вступних випробувань (у тому числі, за співбесідою, творчими конкурсами, квотою-1 , із зазначенням рекомендованих до зарахування формується на основі конкурсного бала за кожною конкурсною пропозицією з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за регіональним замовленням та оприлюднюється не пізніше 12.00 години 24 липня.

4). Вступники, які отримали рекомендації до зарахування, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного або регіонального замовлення до 12.00 години 29 липня.

5) Зарахування вступників відбувається: за державним або регіональним замовленням не пізніше 12.00 години 31 липня, за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 30 серпня.

6) Переведення на вакантні місця регіонального замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб на основі базової загальної середньої освіти  проводиться не пізніше 7 серпня.

3. Для вступу до КЗЛОР «Самбірський педагогічний коледж імені Івана Филипчака» на основі повної загальної середньої освіти за денною формою навчання на вакантні місця ІІ курсу в межах ліцензованого обсягу:

1) прийом заяв та документів починається 12 липня та закінчується: о 18 год. 00 хв. 01 серпня для осіб, які вступають на основі  творчих конкурсів; о 18 год. 00 хв. 08 серпня для осіб, які вступають тільки на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання;

творчі конкурси проводяться з 28 липня до 07 серпня;
 
2)  списки осіб, рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди  з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за державним (регіональним) замовленням оприлюднюються не пізніше 12.00 години 05 серпня. Вступники, які отримали рекомендації, повинні виконати вимоги до зарахування на місця державного замовлення до 18.00 години 07 серпня, а також подати письмову заяву про виключення з конкурсу на інші місця державного замовлення. Зарахування цієї категорії вступників за державним замовленням відбувається не пізніше 12.00 години 8 серпня. Зараховані особи впродовж 08 серпня виключаються з конкурсу на інші місця державного замовлення;

3) рейтинговий список вступників, які вступають на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання, творчих конкурсів   (у тому числі, за квотами-1), із зазначенням рекомендованих до зарахування формується на основі конкурсного бала за кожною конкурсною пропозицією з повідомленням про отримання чи неотримання ними права на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за державним або регіональним замовленням та оприлюднюється не пізніше 12.00 години 09 серпня;

4) вступники, які отримали рекомендації, повинні виконати вимоги до зарахування на місця регіонального замовлення до 12.00 години 12 серпня;

5) зарахування вступників відбувається: за регіональним замовленням не пізніше 12.00 години 14 серпня, за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 30 вересня;

6) переведення на вакантні місця регіонального замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти на вакантні місця ІІ курсу, проводиться не пізніше 21 серпня.

V. Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів

1. Вступники для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста подають заяви в паперовій формі. У заяві передбачається згода вступника на обробку персональних даних.
Вступники на основі повної загальної середньої освіти за денною формою навчання з 12 до 26 липня включно можуть подати заяви також і в електронній формі, які розглядаються приймальною комісією КЗЛОР «Самбірський педагогічний коледж імені Івана Филипчака» згідно з Порядком подання та розгляду заяв в електронній формі на  участь в конкурсному відборі до вищих навчальних закладів України в 2017 році, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2016 року № 1236, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 23 листопада 2016 року за № 1516/29646.

2.  Заява в паперовій формі подається вступником особисто до приймальної комісії  КЗЛОР «Самбірський педагогічний коледж імені Івана Филипчака». Факт кожного подання заяви в паперовому вигляді реєструється уповноваженою особою приймальної комісії в Єдиній базі в день прийняття заяви.

3. У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням спеціальності (спеціалізації, освітньої програми, нозології, мови) та форми навчання.
Під час подання заяв на основні конкурсні пропозиції вступники обов’язково зазначають один з таких варіантів:

претендую на участь в конкурсі на місця державного (регіонального) замовлення і на участь в конкурсі на місця за кошти фізичних та юридичних осіб, у випадку неотримання рекомендації за цією конкурсною пропозицією за державним або регіональним замовленням;

претендую на участь в конкурсі виключно на місця державного (регіонального) замовлення;

претендую на участь в конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та юридичних осіб.

Під час подання заяв на небюджетну конкурсну пропозицію вступники претендують на участь в конкурсі виключно за кошти фізичних та юридичних осіб.

4.  Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто в оригіналі:
документ, що посвідчує особу 

 військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;

документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти на вакантні місця ІІ курсу);

вступники до  КЗЛОР «Самбірський педагогічний коледж імені Івана Филипчака» , які проживають на тимчасово окупованій території України або переселилися з неї після 01 січня 2017 року, а також вступники, які проживають на території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, або переселилися з неї після 01 січня 2017 року, подають документи з урахуванням особливостей, визначених абзацами тринадцятим, чотирнадцятим пункту 3 розділу ІІ цих Правил.

У разі відсутності з об’єктивних причин документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень  подається  довідка державного підприємства "Інфоресурс" про його здобуття, у тому числі без подання додатку документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.

5. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

копію документа, що посвідчує особу; 

 копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і  додатку до нього;

копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

 медична довідка за формою 086-о.

У заяві в паперовій формі передбачається згода вступника на обробку персональних даних.
Вступники, які проходять творчі конкурси, допускаються до участі в них за наявності оригіналу документа, що посвідчує особу, та сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання
 
 Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами вступу на відповідні конкурсні пропозиції, установлені законодавством, у строки, визначені для прийому документів.

Оригінали документів при участі в конкурсі подаються вступником лише один раз (виконання вимог до зарахування).

6. Копії документів, що засвідчують спеціальні умови особи щодо участі  у конкурсному відборі при вступі для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, передбачені пунктом третім розділу ІІ цих Правил, або право на зарахування за квотами-1,  передбачене пунктом п’ятим розділу ІІІ цих Правил, подаються вступником особисто при поданні документів у паперовій формі у визначені цими Правилами або відповідно до них терміни. Неподання або несвоєчасне подання  документів, що засвідчують спеціальні умови особи на участь у конкурсному відборі при вступі для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста,  унеможливлює реалізацію   таких спеціальних умов.

7. Копії документів, що засвідчують спеціальні умови  на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за державним замовленням, визначених  абзацами п’ятим-одинадцятим пункту п’ятого розділу ІІІ цих Правил, подаються вступником особисто одночасно з виконанням вимог для зарахування на місця державного або регіонального замовлення, передбачених в пункті 1 розділу VIII цих Правил або при укладанні договору про надання освітніх послуг між навчальним закладом та фізичною (юридичною) особою. Неподання або несвоєчасне подання  документів, що засвідчують спеціальні умови на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за державним або регіональним замовленням, унеможливлює реалізацію таких спеціальних умов.

8. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією КЗЛОР «Самбірський педагогічний коледж імені Івана Филипчака»  або в установленому законодавством порядку. Копії документа, що посвідчує особу, військового квитка (посвідчення про приписку),  не підлягають засвідченню. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

9. Приймальна комісія  КЗЛОР «Самбірський педагогічний коледж імені Івана Филипчака» здійснює перевірку підстав для отримання спеціальних умов щодо участі в конкурсному відборі при вступі на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста та спеціальних прав на здобуття зазначеного освітньо-кваліфікаційного рівня за державним або регіональним замовленням.

Приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про освіту, поданого в паперовій формі (обчислює в разі відсутності), затверджує її своїм рішенням і вносить інформацію про середній бал документа про освіту до Єдиної бази.

10. Приймальна комісія  КЗЛОР «Самбірський педагогічний коледж імені Івана Филипчака»  розглядає заяви та документи вступників і приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до навчального закладу протягом трьох робочих днів з дати реєстрації заяви в Єдиній базі або отримання результатів вступних випробувань, але не пізніше дня завершення прийому документів. Оприлюднення поточних рейтингових списків вступників здійснюється на офіційному веб-сайті навчального закладу на підставі даних, внесених до Єдиної бази.

11. Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому до КЗЛОР «Самбірський педагогічний коледж імені Івана Филипчака», наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідної освітньої програми (спеціальності), зарахування за співбесідою, зарахування за квотою-1   фіксуються в заяві вступника і підтверджуються його особистим підписом при поданні заяви у паперовій формі.

12. Заява, зареєстрована в Єдиній базі, може бути скасована вищим навчальним закладом на підставі рішення приймальної комісії КЗЛОР «Самбірський педагогічний коледж імені Івана Филипчака»  до дати закінчення прийому документів на навчання за умови допущення технічної помилки під час внесення відповідних даних до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку, сформованим в Єдиній базі. Скасована заява вважається неподаною, а факт такого подання анулюється в Єдиній базі. Приймальна комісія повідомляє вступникові про своє рішення в день його прийняття, після чого вступник може подати нову заяву.

Виправлення технічних помилок відбувається до дати включення вступника до списків рекомендованих до зарахування на навчання.

13. При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти (далі – Документ), обов'язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності Документа, що здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України "Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про освіту" від 05 травня 2015 року  № 504, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 травня 2015 року за № 614/27059.

VІ. Організація та проведення конкурсного відбору

1. Для конкурсного відбору осіб, які на основі базової загальної середньої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, зараховуються результати вступних іспитів з двох предметів:

- у галузі знань 01  Освіта/Педагогіка  за спеціальністю 012 «Дошкільна освіта» 
    українська мова (диктант);
    біологія (усно).
 
- у галузі знань 01  Освіта/Педагогіка  за спеціальністю 013 «Початкова освіта»;

    українська мова (диктант);
    математика (усно).
 
- у галузі знань 01 Освіта/Педагогіка » за спеціальністю 014.11 «Середня освіта (Фізична культура)»;
    українська мова (диктант);
    випробування з фізичної підготовленості (творчий конкурс).

 
- у галузі знань 01  Освіта/Педагогіка за спеціальністю 014.12 «Середня освіта (Образотворче мистецтво)»
    українська мова (диктант);
    живопис (творчий конкурс) .


2. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають на вакантні місця ІІ курсу для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, зараховуються бали сертифіката(ів) зовнішнього незалежного оцінювання

- у галузі знань 01 Освіта/Педагогіка  за спеціальністю 012 «Дошкільна освіта» 
    українська мова та література;
    біологія.
 
- у галузі знань 01  Освіта/Педагогіка  за спеціальністю 013 «Початкова освіта»;

    українська мова та література;
    математика.
 
- у галузі знань  01 Освіта/Педагогіка за спеціальністю 014.11 «Середня освіта (Фізична культура)»;
    українська мова та література;
    випробування з фізичної підготовленості (творчий конкурс).

 
- у галузі знань 01 Освіта/Педагогіка  за спеціальністю 014.12 «Середня освіта (Образотворче мистецтво)»
    українська мова та література;
    живопис (творчий конкурс) .

3. Конкурсний бал розраховується як сума балів за вступні випробування та середнього бала додатку до документу про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень з урахуванням коефіцієнту 1,10 для осіб, які мають право на першочергове зарахування до педагогічних навчальних закладів, додаткових балів за особливі успіхи:

вага бала за особливі успіхи (призери ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів; призери ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України) становить 5% від максимального конкурсного балу;

У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень його середній бал вважається таким, що відповідає мінімальному можливому значенню.

4. Результати вступних іспитів та творчих конкурсів для вступників на основі повної загальної середньої освіти на вакантні місця ІІ курсу оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів, на основі базової загальної середньої освіти – від 1 до 12.

Оцінка за творчий конкурс обчислюється як середнє арифметичне отриманих балів за кожну сесію конкурсу, яких не може бути більше трьох. Вступники, які отримали оцінку нижче мінімально встановленого приймальною комісією бала на одній з них, не допускаються до участі у наступній сесії творчого конкурсу та конкурсному відборі на навчання.

5. Програми вступних випробувань затверджуються головою приймальної комісії КЗЛОР «Самбірський педагогічний коледж імені Івана Филипчака» не пізніше ніж за три місяці до початку прийому документів.

Програми творчих конкурсів розробляються і затверджуються головою приймальної комісії КЗЛОР «Самбірський педагогічний коледж імені Івана Филипчака» не пізніше ніж за три місяці до початку прийому документів. Не допускається введення до творчих конкурсів завдань, що виходять за межі зазначених програм.

6. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого Правилами прийому мінімального рівня, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються. Перескладання вступних випробувань не допускається.

7. Апеляції на результати вступних випробувань, що проведені  КЗЛОР «Самбірський педагогічний коледж імені Івана Филипчака», розглядає апеляційна комісія коледжу, склад та порядок роботи якої затверджуються наказом його керівника.

8. Відомості щодо результатів вступних випробувань вносяться до Єдиної бази.
9. Рішенням приймальної комісії результати вступного іспиту з конкурсного предмета щодо вступу на певну конкурсну пропозицію можуть бути зараховані для участі в конкурсному відборі на іншу конкурсну пропозицію в КЗЛОР «Самбірський педагогічний коледж імені Івана Филипчака».
10. У разі зміни балів з конкурсних предметів сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання за результатами апеляцій, приймальна комісія КЗЛОР «Самбірський педагогічний коледж імені Івана Филипчака» , після відповідного повідомлення Єдиної бази, вносить відповідні зміни в документацію, перераховує конкурсний бал.

VІІ. Рейтингові списки вступників та рекомендації до зарахування

1. Рейтинговий список вступників формується за категоріями в такій послідовності:

вступники, які мають право на зарахування за результатами співбесіди;

вступники, які мають право на зарахування за квотами;

вступники, які мають право на зарахування на загальних умовах.

2. Вступники, які мають право на зарахування за результатами співбесіди, впорядковуються за алфавітом.

У межах інших зазначених в пункті 1 цього розділу категорій рейтинговий список вступників впорядковується:

за конкурсним балом від більшого до меншого;

за середнім балом додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень від більшого до меншого.

Якщо встановлені в третьому – четвертому абзацах цього пункту додаткові правила не дозволяють визначити послідовність вступників у рейтинговому списку, то приймальна комісія ухвалює відповідне рішення самостійно на підставі аналізу поданих вступниками документів та вносить його до Єдиної бази.

3. У рейтинговому списку вступників зазначаються:

прізвище, ім’я та по батькові вступника;

конкурсний бал вступника (крім зарахованих за співбесідою);

ознака підстав для зарахування за результатами співбесіди, вступних іспитів, квоти-1.

4. Рейтингові списки формуються приймальною комісією з Єдиної бази та оприлюднюються у повному обсязі на офіційному веб-сайті  приймальної комісії КЗЛОР «Самбірський педагогічний коледж імені Івана Филипчака».

5. Списки вступників, рекомендованих до зарахування за державним або регіональним замовленням за кожною конкурсною пропозицією, формуються приймальною комісією КЗЛОР «Самбірський педагогічний коледж імені Івана Филипчака» за даними Єдиної бази та затверджуються рішенням приймальної комісії, оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах приймальної комісії та офіційному веб-сайті КЗЛОР «Самбірський педагогічний коледж імені Івана Филипчака» відповідно до строків, визначених Правилами прийому.

У списку вступників, рекомендованих до зарахування, зазначаються такі самі дані, що і в рейтинговому списку вступників.

6. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах приймальної комісії  КЗЛОР «Самбірський педагогічний коледж імені Івана Филипчака».

Рішення приймальної комісії про рекомендування до зарахування також розміщується на офіційному веб-сайті КЗЛОР «Самбірський педагогічний коледж імені Івана Филипчака», а також відображається в Єдиній базі.

Рекомендованим до зарахування вступникам можуть надсилатись повідомлення. 

VІІІ. Реалізація права вступників на обрання місця навчання

1. Особи, які подали заяви та беруть участь у конкурсному відборі на місця регіонального замовлення, після прийняття приймальною комісією рішення про рекомендування до зарахування відповідно до строку, визначеного в розділі ІV цих Правил, зобов’язані виконати вимоги для зарахування на місця регіонального замовлення: подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, військовий квиток або приписне свідоцтво (для військовозобов’язаних), крім передбачених законодавством випадків, оригінали  сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та/або інших документів, визначених цими Умовами та Правилами прийому, до приймальної комісії навчального закладу. Подані оригінали документів зберігаються у навчальному закладі протягом усього періоду навчання. Особи, які подали заяви в електронній формі, крім того зобов’язані підписати власну заяву, роздруковану приймальною комісією.

2. Особи, які в установлені строки, визначені у Правилах прийому до  КЗЛОР «Самбірський педагогічний коледж імені Івана Филипчака» не виконали вимог для зарахування на місця регіонального замовлення, втрачають право в поточному році на зарахування на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня за регіональним замовленням, крім випадків, визначених у розділах ІХ та Х цих Правил.

ІХ. Коригування списку рекомендованих до зарахування

1. Приймальна комісія  КЗЛОР «Самбірський педагогічний коледж імені Івана Филипчака» анулює раніше надані рекомендації вступникам, які не виконали вимог для зарахування на місця регіонального замовлення, передбачених в Правилах прийому.

2. Рішення щодо участі вступника у конкурсі на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб з числа тих, яким було анульовано або не надано рекомендацію до зарахування на навчання за регіональним замовленням, приймається за заявою вступника у довільній формі, що подається до приймальної комісії навчального закладу та долучається до його особової справи.

3. Вступники, рекомендовані на навчання до КЗЛОР «Самбірський педагогічний коледж імені Івана Филипчака» за кошти фізичних або юридичних осіб, зобов’язані виконати вимоги для зарахування відповідно до Правил прийому.

Договір про надання освітніх послуг між навчальним закладом та фізичною (юридичною) особою укладається після видання наказу про зарахування. У разі, якщо договір не буде укладено протягом двох тижнів з дати видання наказу про зарахування, наказ про зарахування цієї особи скасовується. Оплата навчання здійснюється згідно з договором, укладеним сторонами.

4. При одночасному навчанні за кількома спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами) та формами навчання, крім двох денних, одна з яких за державним або регіональним замовленням, оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка, а також оригінали сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання зберігаються у навчальному закладі за місцем навчання за державним замовленням протягом усього строку навчання.

5. При одночасному навчанні за кількома спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами) та формами навчання, крім двох денних, за кошти фізичних та юридичних осіб оригінали вищезазначених документів зберігаються в одному з навчальних закладів на вибір студента протягом усього строку навчання. Довідка про зберігання оригіналів документів видається на вимогу студента навчальним закладом, у якому вони зберігаються.

Х. Переведення на вакантні місця регіонального замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб

1. КЗЛОР «Самбірський педагогічний коледж імені Івана Филипчака» самостійно надає рекомендації вступникам в межах форми навчання та місць, на які були надані рекомендації до зарахування до  навчального закладу за відповідною спеціальністю в порядку, передбаченому Правилами прийому, та анулює їх в порядку, передбаченому Правилами прийому.

2. Правом переведення на вакантні місця регіонального замовлення користуються особи, які не отримували рекомендації до зарахування на місця державного замовлення для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в порядку, передбаченому Правилами прийому.

3. Переведення на вакантні місця регіонального замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб, здійснюється в такій послідовності:

1) особи, щодо яких діють спеціальні умови на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за державним (регіональним) замовленням, передбачені Правилами прийому до КЗЛОР «Самбірський педагогічний коледж імені Івана Филипчака» незалежно від конкурсного бала;

2) особи,  щодо яких діють спеціальні умови на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за державним або регіональним замовленням, передбачені  цими Правилами  в разі, якщо отриманий ними конкурсний бал менший від мінімального, який д вимагається для отримання рекомендації до зарахування на місця державного замовлення за цією конкурсною пропозицією за загальним конкурсом в порядку, передбаченому пунктом п’ятим розділу VIІ цих Правил, не більше ніж на 40 балів на основі повної загальної середньої освіти (на 5 балів в інших випадках);

3) особи,  щодо яких діють спеціальні умови на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за державним або регіональним замовленням, передбачені абзацами четвертим та одинадцятим пункту п’ятого розділу ІІІ цих Правил в разі, якщо отриманий ними конкурсний бал менший від мінімального, який дозволив отримати рекомендацію до зарахування на місця державного замовлення за цією конкурсною пропозицією за загальним конкурсом в порядку, передбаченому пунктом п’ятим розділу VI цих Правил, не більше ніж на 20 балів на основі повної загальної середньої освіти (на 3 бали на основі базової загальної  середньої освіти );

4)особи, які не отримали право на місця за державним (регіональним) замовленням в порядку, передбаченому пунктом п’ятим розділу VIІ цих Правил.

Переведення на вакантні місця державного (регіонального) замовлення осіб, зазначених в  підпунктах 1-4 цього пункту, проводиться за  умови відсутності непереведених осіб попередньої категорії або  їх письмової відмови від переведення та в послідовності від вищого до нижчого місця в рейтинговому списку в межах кожної із зазначених категорій.

У разі відсутності достатньої кількості місць для переведення на вакантні місця державного (регіонального) замовлення осіб, зазначених в абзаці другому пункту третього цього розділу, навчальний заклад використовує для цього вакантні місця державного (регіонального) замовлення з інших спеціальностей цієї галузі, а при їх відсутності – інших галузей знань, цієї або іншої форми навчання (після переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, зазначених в підпункті першому  цього пункту за відповідною спеціальністю та формою навчання), про що негайно ставить до відома відповідного державного (регіонального) замовника.

5. Невикористані після цього місця регіонального замовлення вважаються такими, що не розміщенні в цьому навчальному закладі. КЗЛОР «Самбірський педагогічний коледж імені Івана Филипчака» повідомляє державного регіонального замовника про їх кількість у розрізі спеціальностей (спеціалізацій) та форм навчання. У разі відсутності достатньої кількості місць для переведення на вакантні місця державного (регіонального) замовлення осіб, зазначених в абзаці третьому пункту третього цього розділу, навчальний заклад надсилає державному (регіональному) замовнику запит на виділення додаткових місць державного (регіонального) замовлення за рахунок повернутих. Рішення щодо використання цих місць приймає Конкурсна комісія державного (регіонального) замовника.

XІ. Наказ про зарахування, додатковий конкурс, зарахування за рахунок цільового пільгового державного кредиту

1. Накази про зарахування на навчання видаються керівником КЗЛОР «Самбірський педагогічний коледж імені Івана Филипчака», на підставі рішення приймальної комісії. Накази про зарахування на навчання з додатками до них формуються в Єдиній базі та оприлюднюються на інформаційному стенді приймальної комісії і офіційному веб-сайті  навчального закладу у вигляді списку зарахованих у строки, визначені в розділі ІV цих Правил або відповідно до нього.

2. Рішення приймальної комісії  КЗЛОР «Самбірський педагогічний коледж імені Івана Филипчака» про зарахування вступника може бути скасоване приймальною комісією у разі виявлення порушень  з боку вступника, визначених пунктом 5 розділу XІІ цих Правил.

Зараховані особи можуть бути вилучені з наказу про зарахування   до КЗЛОР «Самбірський педагогічний коледж імені Івана Филипчака» за власним бажанням, відраховані з навчального закладу за власним бажанням, а таким особам повертаються документи, подані ними, не пізніше наступного дня після подання заяви про відрахування.

3. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з навчального закладу, про що видається відповідний наказ.

4. На звільнене(і) в порядку, передбаченому в пунктах другому-третьому цього розділу місце (місця), може проводитись додатковий конкурсний відбір з числа осіб, які брали участь у конкурсі на цю конкурсну пропозицію. У разі відсутності таких претендентів на звільнені місця дозволяється зараховувати осіб з конкурсних пропозицій  КЗЛОР «Самбірський педагогічний коледж імені Івана Филипчака» за умови збігу конкурсних предметів шляхом перенесення заяви на іншу конкурсну пропозицію.

Додатковий конкурсний відбір до КЗЛОР «Самбірський педагогічний коледж імені Івана Филипчака» проводиться до 15 вересня. При цьому накази про зарахування таких осіб формуються і подаються до Єдиної бази до 18.00 години 19 вересня.

ХІІ. Особливості прийому на навчання іноземців та осіб без громадянства для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

1. Підготовка іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно із Законами України «Про вищу освіту», «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», «Про закордонних українців», «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту», Указом Президента України від 03 червня 1994 року № 271 «Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями Республіки Молдова», постановами Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 року №136 «Про навчання іноземних громадян в Україні», від 11 вересня 2013 року № 684 «Деякі питання набору для навчання іноземців та осіб без громадянства», наказом Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року № 1541 «Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 листопада 2013 року за № 2004/24536 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 11 грудня 2015 року № 1272).

2. Іноземці та особи без громадянства (далі – іноземці) можуть здобувати освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за кошти фізичних або юридичних осіб, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, законодавством або угодами про міжнародну академічну мобільність між навчальними закладами або вищими навчальними закладами, до структури яких входять навчальні заклади.

Прийом іноземців до КЗЛОР «Самбірський педагогічний коледж імені Івана Филипчака» на навчання за рахунок коштів державного бюджету здійснюється в межах квот для іноземців.

Квота для іноземців – визначена частина обсягу місць державного замовлення, яка використовується для прийому вступників з числа:

іноземців, які прибувають на навчання відповідно до міжнародних договорів України;

закордонних українців, статус яких засвідчений посвідченням закордонного українця.

3. Іноземці, які прибувають в Україну з метою навчання, вступають до навчального закладу за акредитованими освітніми програмами (спеціальностями).

Навчальний заклад обчислює бали/оцінки вступника на основі документа про попередній здобутий рівень освіти та встановлює мінімально необхідне для вступу значення кількості балів/оцінок із загальноосвітніх предметів, з яких проводиться вступне випробування.

Зарахування іноземців на навчання здійснюється за результатами вступних випробувань з визначених предметів і мови навчання, на підставі академічних
прав на продовження навчання, що надаються документом про здобутий рівень освіти в країні його походження, та з урахуванням балів успішності, що дають право на продовження навчання відповідно до законодавства країни, навчальний заклад якої видав документ про здобутий рівень освіти.

4.    Усі категорії іноземців, які вступають на навчання, зараховуються до  на підставі наказів про зарахування   КЗЛОР «Самбірський педагогічний коледж імені Івана Филипчака», що формуються в Єдиній базі.

5. Іноземці, яким надаються державні стипендії за міжнародними договорами, загальнодержавними програмами, іншими міжнародними зобов’язаннями України, приймаються на навчання у межах установлених квот для іноземців на підставі направлень Міністерства освіти і науки України.

6. Іноземці, які прибувають в Україну для участі в програмах ступеневої мобільності або для здобуття освіти за узгодженими між українським та іноземним навчальними закладами освітніми програмами, приймаються на навчання з урахуванням відповідних договірних зобов’язань навчального закладу.

7. Закордонні українці, які на законних підставах перебувають в Україні і статус яких засвідчений посвідченням закордонного українця, при вступі до навчальних закладів України користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України, за винятками, встановленими Конституцією України, законами України чи міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

Закордонні українці, статус яких засвідчений посвідченням закордонного українця, можуть зараховуватись на навчання за державним замовленням у межах установлених квот для іноземців за співбесідою з предметів, передбачених правилами прийому.

XІІІ. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому до навчальних закладів

1. На засіданні приймальної комісії КЗЛОР «Самбірський педагогічний коледж імені Івана Филипчака» мають право бути присутніми представники засобів масової інформації (не більше двох осіб від одного засобу масової інформації). Правилами прийому визначається порядок акредитації журналістів у приймальній комісії.
Заявка на акредитацію подається до приймальної комісії КЗЛОР «Самбірський педагогічний коледж імені Івана Филипчака» до 10 червня 2017 року. на офіційному бланку редакції ЗМІ  та засвідчується підписом головного редактора та печаткою ЗМІ. Разом із заявкою представляється копія свідоцтва про державну реєстрацію ЗМІ(для друкованих  ЗМІ) та копія ліцензії на мовлення ( для електронних ЗМІ).

Заявка на акредитацію повинна містити такі відомості:
повне найменування ЗМІ;
його засновників(співзасновників) або видавця (видавців);
тираж, періодичність (для електронних ЗМІ – канал і регіон мовлення);
юридичну та фактичну адресу редакції ЗМІ, регіон розповсюдження;
поштову адресу (у т.ч. індекс).

2. Громадські організації можуть звернутися до Міністерства освіти і науки України із заявою про надання їм права вести спостереження за роботою приймальної комісії  КЗЛОР «Самбірський педагогічний коледж імені Івана Филипчака». Громадські організації, яким таке право надано Міністерством освіти і науки України, можуть направляти на засідання приймальної комісії своїх спостерігачів. Приймальна комісія зобов’язана створити належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також надати їм можливість ознайомлення з документами, що надаються членам комісії, до засідання.

3. КЗЛОР «Самбірський педагогічний коледж імені Івана Филипчака» зобов’язаний створити умови для ознайомлення вступників з ліцензією на здійснення освітньої діяльності, сертифікатами про акредитацію відповідної спеціальності (напряму підготовки, освітньої програми). Правила прийому, відомості про ліцензований обсяг та обсяг прийому за державним (регіональним) замовленням за кожною конкурсною пропозицією (спеціальністю, освітньою програмою), у тому числі про кількість місць, що виділені для вступу за квотами, оприлюднюються на офіційному веб-сайті (веб-сторінці) навчального закладу не пізніше робочого дня, наступного після затвердження/погодження чи отримання відповідних відомостей.

4. Голова приймальної комісії оголошує про засідання комісії, як правило, не пізніше дня, що передує дню засідання, в особливих випадках – не пізніше ніж за три години до початку засідання. Оголошення разом із проектом порядку денного засідання оприлюднюється на офіційному веб-сайті КЗЛОР «Самбірський педагогічний коледж імені Івана Филипчака» 

5. Подання вступником недостовірних персональних даних, про здобуту раніше освіту, недостовірних відомостей про наявність права на зарахування за квотами, права на зарахування за співбесідою, про проходження зовнішнього незалежного оцінювання є підставою для скасування наказу про його зарахування.

6. Інформування громадськості про ліцензований обсяг, обсяг місць, що фінансуються за державним (регіональним) замовленням, вартість навчання за спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами), перебіг подання заяв щодо вступу, рекомендування до зарахування та зарахування до КЗЛОР «Самбірський педагогічний коледж імені Івана Филипчака» здійснюється інформаційними системами, в тому числі системою "Конкурс", на підставі даних Єдиної бази.

Розглянуто і схвалено на засіданні
приймальної комісії  КЗЛОР
 «Самбірський педагогічний
коледж імені Івана Филипчака»
протокол № 5 від 18.05. 2017 року
та затверджено на засіданні
 педагогічної ради коледжу
(протокол № 6 від 07.06.2017р.)