Положення про орган студентського самоврядування

КЗЛОР  «Самбірський педагогічний коледж імені Івана Филипчака »
ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАН СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

I.    Формування творчої особистості нерозривно пов'язане із відродженням нації, демократизацією і гуманізацією суспільства, поглибленням самоврядування народу, котре передбачає висунення молоді на керівну роботу в різних сферах управління й  виробництва. Це зумовлює новий підхід до виховання студентської молоді. Виникла соціальна потреба у формуванні такої особистості, яка змогла б розв'язувати як щоденні , так і масштабні завдання, що забезпечують прогрес нації. Такою наукою управління для студентів є участь у студентському самоврядуванні.

Студентське самоврядування у вищому закладі освіти функціонує з метою забезпечення виконання студентами своїх обов'язків та захисту їх прав і сприяє гармонійному розвитку особистості.

З цією метою у коледжі створюється і діє рада студентського самоврядування.

II.    Рада студентського самоврядування Самбірського педагогічного коледжу імені Івана Филипчака здійснює свою роботу за такими напрямками:

 • формування національної свідомості, утвердження принципів загальнолюдської моралі;
 • боротьба за підвищення якості знань, професійних умінь і навичок;
 • забезпечення виконання студентами своїх обов'язків;
 • організація роботи по вихованню свідомої дисципліни і культури поведінки студентів коледжу, виконання правил внутрішнього розпорядку;
 • формування активної життєвої позиції кожного студента;
 • розвиток індивідуальних здібностей і таланту молоді;
 • створення різноманітних гуртків, клубів за інтересами;
 • забезпечення захисту прав студентів.

III.    Рада студентського самоврядування коледжу:

 • контролює дотримання правил внутрішнього розпорядку студентами, застосовує до порушників заходи громадського впливу ( попередження, громадський осуд, клопотання до адміністрації про
  виключення з училища);
 • виявляє причини неуспішності студентів, домагається їх усунення;
 • проводить огляди на кращу групу коледжу;
 • входить до адміністрації, профспілкового комітету з пропозиціями про нагородження чи відзначення окремих студентів за успіхи, досягнуті в навчанні та громадській роботі;
 • бере участь у педагогічних радах
 • бере участь у вирішенні питання надання чи позбавлення місць в гуртожитку;
 • сприяє співробітництву студентів коледжу із студентами інших
 • учбових закладів освіти і молодіжними організаціями.

IV. Організація роботи ради студентського самоврядування

Рада студентського самоврядування із свого складу обирає ГОЛОВУ заступника, секретаря, розподіляє обов'язки між пішими членами ради шляхом поіменного голосування.

4.1.    Голова ради студентського самоврядування:

 • організовує      і      координує      роботу      ради   студентськогосамоврядування;
 • своєчасно   складає   плани   роботи   на   рік,    півріччя,   місяць, забезпечує обговорення і узгодження їх на засіданнях ради;
 • проводить засідання ради студентською самоврядування не рідше одного разу в місяць;
 • контролює   виконання   кожним   членом   ради   функціональних обов'язків;
 • контролює і координує роботу секторів;
 • звітує про роботу ради на загальних зборах студенти коледжу  не рідше одного разу в семестр;
 • має право розподіляти обов'язки між членами ради;
 • може ініціювати розпуск студентської ради самоврядування в разі не виконання її членами функціональних обов'язків.

4.2.    Секретар ради організовує контроль за виконанням рішень ради студентського самоврядування, веде протоколи засідань.

4.3.    У відповідності до основного змісту роботи студентська рада утворює сектори:

 • навчально-науковий;
 • культурно-просвітницький;
 • соціальний;
 • редакційний.

V. Завдання і зміст роботи секторів.

5.1.    Навчально-науковий сектор:

 • здійснює контроль за успішністю студентів;
 • аналізує результати атестації знань;
 • здійснює контроль за відвідуванням студентами занять;
 • звітує про стан успішності та відвідування на засіданнях студради не рідше одного разу в місяць;
 • бере участь в організації і проведенні конкурсів, педагогічної майстерності;
 • сприяє організації та проведенні наукових конференцій та тематичних вечорів у коледжі;
 • проводить рейтинг успішності груп і опубліковує його результати не рідше одного разу в семестр.

5.2.    Культурно просвітницький сектор:

 • надає допомогу в організації і проведенні вечорів та дискотек;
 • приймає участь в організації виставок, конкурсів;
 • залучає студентів до роботи в гуртках і художніх колективах;
 • проводить широку просвітницьку роботу по відродженню національних традицій і звичаїв;
 • сприяє творчій діяльності студентів;
 • організовує роботу, спрямовану на художньо-естетичну освіченість і вихованість студентів;
 • сприяє розширенню зв'язків з установами культури.

5.3.    Соціальний сектор:

 • залучає студентів до роботи в спортивних секціях, змаганнях, конкурсах;
 • організовує спортивні змагання і вечори;
 • здійснює пропаганду здорового способу життя (організація зустрічей з лікарями, спортсменами, лекцій, бесід;
 • сприяє організації роботи спортивних секцій; організовуй чергування студентів під час проведення вечорів, конкурсів, дискотек;
 • організовує проведення генерального прибирання, передсвяткових
  толок.

5.3. Редакційний сектор:

 • інформує про роботу студентської ради, її рішення через соціальні мережі  або стенд оголошень;
 • контролює та організовує випуск стінної газети, в якій  інформує студентів про важливі події в країні, місті, коледжі.

Друк