ПРОГРАМА З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

ПРОГРАМА З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ НА ОСНОВІ БАЗОВОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

До програми з української мови для вступників включено зміст навчального матеріалу, який входить до мовної змістової лінії чинної програми з української мови, затвердженої Міністерством освіти і науки України (Лист від 16.09. 2015 № 940 “Про проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти у 2015/2016 навчальному році”).

Програма з української мови для вступників складається з двох розділів. Перший розділ містить перелік правописних тем з мовної змістової лінії, якими повинен володіти вступник ( вміти правильно застосовувати на письмі вивчений теоретичний матеріал з правопису). У другому розділі перелічено основні вміння і навички, якими має володіти вступник.

 

І РОЗДІЛ. ПЕРЕЛІК ПРАВОПИСНИХ ТЕМ, ЯКИМИ ПОВИНЕН ВОЛОДІТИ ВСТУПНИК

1. Основні правила переносу слів.
2.Ненаголошені голосні [е],[и],[о] в коренях слів.
3.Ненаголошені голосні, що не перевіряються наголосом.
4.Найпоширеніші випадки чергування голосних і приголосних звуків.
5.Основні випадки чергування у-в, і-й.
6.Написання префіксів з-(зі-,с-), роз-, без-, пре-, при-, прі-.
7.Правила вживання м’якого знака.
8.Правила вживання апострофа.
9.Подвоєння букв та позначення подовжених м’яких приголосних та збігу однакових приголосних звуків.
10. Спрощення у групах приголосних.
11.Правопис складних і складноскорочених слів.
12.Написання слів з пів-.
13.Велика буква і лапки у власних назвах.
14.Написання і відмінювання чоловічих і жіночих імен по батькові.
15.Не з різними частинами мови.
16.Написання –н- і -нн- у прикметниках.
17.Буква ь на кінці числівників і перед закінченням у непрямих відмінках.
18.Правопис складених числівників та порядкових числівників з –тисячний.
19.Правопис займенників.
20.Правопис дієслів.
21.Правопис дієприкметників та дієприслівників.
22.Відокремлення дієприкметникових зворотів.
23.Коми при дієприслівниковому звороті та одиничному дієприслівникові.
24.Правопис прислівників.
25.Правопис прийменників.
26.Правопис сполучників.
27.Правопис часток.
28.Правопис вигуків.
29.Розділові знаки в кінці речень.
30.Тире між підметом і присудком.
31.Написання прикладок.
32.Виділення порівняльних зворотів.
33.Кома між однорідними членами речення.
34.Двокрапка і тире при узагальнюючих словах у реченнях з однорідними членами речення.
35.Розділові знаки при звертанні.
36.Виділення вставних слів, словосполучень, речень.
37.Виділення відокремлених членів речення.
38.Тире в неповних реченнях.
39.Розділові знаки між частинами складносурядного речення.
40.Розділові знаки у складнопідрядному реченні.
41.Розділові знаки у безсполучниковому складному реченні.
42.Розділові знаки в складному реченні з різними видами сполучникового і безсполучникового зв’язку.
43.Розділові знаки у реченнях з прямою мовою, цитатами, при діалозі.

ІІ РОЗДІЛ ОСНОВНІ ВМІННЯ І НАВИЧКИ

Вступник повинен:
1) правильно писати слова з вивченими орфограмами;
2) правильно писати слова різних частин мови;
3) правильно писати не з різними частинами мови;
4) правильно писати складні і складноскорочені слова;
5) правильно писати слова, правопис яких потрібно запам’ятати;
6) правильно розставляти розділові знаки в кінці речень;
7) правильно розставляти розділові знаки при дієприкметникових, дієприслівникових зворотах та одиничному дієприслівнику.
8) правильно розставляти розділові знаки у простому реченні;
9) правильно розставляти розділові знаки у складносурядному і складнопідрядному реченні;
10) правильно розставляти розділові знаки безсполучниковому складному реченні;
11) правильно розставляти розділові знаки в складному реченні з різними видами сполучникового і безсполучникового зв’язку.
12) правильно розставляти розділові знаки у реченнях з прямою мовою, цитатами, при діалозі.

Критерії оцінювання вступного іспиту з української мови (диктант)

Диктант оцінюється за дванадцятибальною системою за такими критеріями:
12 - 0/0, охайно написано, без виправлень;
11 - 0/1, 1/0 (негруба);
10 - 0/1, 1/0;
9 - 1/1, 2/0, 0/2 (1+1 негруба);
8 – 3/0, 2/1, 1/2; 0/3 ( 3 помилки);
7 - 2/2, 1/3, 0/4; 3/1;4/0 ( 4 помилки );
6 -3/2, 2/3, 1/4, 4/1, 0/5, 5/0, 3/3, 2/4, 4/2, 5/1, 1/5, 0/6, 6/0 ( 5-6 помилок );
5 – 5/2, 2/5, 6/1, 1/6, 7/0, 0/7, 4/3, 3/4 , 4/4, 3/5, 5/3, 0/8, 8/0 (7-8 помилок);
4 - 9/0, 0/9, 7/2, 2/7, 1/8, 8/1, 5/4, 4/5, 5/5, 4/6, 6/4, 3/7, 7/3, 2/8, 8/2, 1/9, 9/1, 10/0, 0/10 ( 9-10 помилок);
3 -11-12 помилок;
2 -13-14 помилок;
1 -15-16 помилок і більше.
Критерії оцінювання диктанту рекомендовані Міністерством освіти і науки України (Лист Міністерства освіти і науки України від 14.02.2014 № 1/9-115 "Про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах в 2013/2014 навчальному році").

Друк