Виховна робота

Освіта XXI століття - це освіта для людини. Її головна мета - виховання відповідальної особистості, здатної до самоосвіти, яка ефективно використовує набуті знання і вміння для творчого розв'язання проблем, опрацьовує різноманітну інформацію, прагне змінити на краще своє життя і життя своєї країни.

На основі нормативно-правової бази освіти та виховання в коледжі запроваджуються системні заходи щодо гуманізації освіти, утвердження загальнолюдських цінностей, національного виховання студентів.

У коледжі складаються плани, які охоплюють різноманітні аспекти виховання студентів: єдиний навчально-виховний план; перспективний, річний, на місяць, тиждень; за підрозділами (план кураторів груп, методичного об’єднання кураторів груп, бібліотеки, циклових комісій, завідувачів відділень, клубу художньої самодіяльності, спортивно-масової роботи, гуртків і секцій, ради з профілактики правопорушень, студентської ради).

У навчальному закладі впроваджуються нові форми планування, ведеться пошук оптимальних варіантів їх структури. У цьому аспекті допомагають творчі групи, які постійно працюють над питанням планування роботи на наступний рік, опрацьовують студентські пропозиції до планування виховної роботи. До їх складу входять куратори групи, завідувачі відділень, працівники бібліотеки, члени студентської ради. Плани роботи спрямовані на активізацію навчання та дозвілля студентів, відображають систему роботи педагогічного колективу та студентського самоврядування. Першочергова увага у вихованні приділяється вивченню психолого-педагогічних особливостей студентів.

Продовжити

Друк

Заввідділеням "Початкова освіта"

КРУГЛЯК ОЛЕГ ЯРОСЛАВОВИЧ

кандидат педагогічних наук, завідувач відділення початкової освіти, викладач вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист,
відмінник освіти України

Народився 23 червня 1959 р. на Тернопільщині. Закінчив Кременецьке педагогічне училище (диплом з відзнакою, 1978 р.), Тернопільський державний педагогічний інститут імені Я.Галана (спеціаліст, диплом з відзнакою, 1982 р.), Львівський державний інститут фізичної культури (магістр, диплом з відзнакою, 2002 р.), аспірантуру Львівського державного університету фізичної культури (кафедра теорії і методики фізичного виховання, 2005 р.). У 2005 р. у Тернопільському національному педагогічному університеті імені В.Гнатюка захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук (тема «Підготовка майбутніх учителів до реалізації міжпредметних зв’язків у процесі фізичного виховання молодших школярів», науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор Б. Шиян).
З 1982 р. – викладач теорії і методики фізичного виховання. З 2007 р. – завідувач відділення початкової освіти педагогічного коледжу.

У науковому доробку понад 100 наукових публікацій, серед яких  навчальні програми, навчально-методичні посібники, посібники-практикуми (у тому числі - 4 з грифом МОН України),  наукові статті. Учасник міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференцій і семінарів.

Коло наукових досліджень та зацікавлень: підготовка фахівців спеціальності «Початкова освіта» у педагогічних коледжах; підготовка майбутніх учителів до реалізації міжпредметних зв’язків у процесі фізичного виховання школярів; формування культури нації; теніс, плавання, туризм.

На відділенні початкової освіти працює понад 60 викладачів, серед них:  кандидати наук (В.Вантух, О.Кругляк, Л.Рондяк, Л.Войтків), магістри наук, викладачі вищої кваліфікаційної категорії, викладачі-методисти, старші викладачі, відмінники освіти України.

Підготовка майбутніх учителів початкових класів здійснюється протягом 3 років 10 місяців.

Випускники відділення можуть без вступних іспитів продовжувати навчання у Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені І.Франка, Тернопільському національному педагогічному університеті імені В.Гнатюка та інших ВНЗ нашої держави.

Понад 10 тисяч випускників стали гідними педагогами, досвідченими вчителями, кандидатами і докторами наук, відомими особистостями у різних галузях державного життя.

Для навчального процесу на відділенні є просторі, добре обладнані кабінети з мультимедійними системами, у тому числі – 5 комп’ютерних лабораторій, актовий, читальний і спортивні (ігровий, гімнастичний, тренажерний) зали, спортивний майданчик із штучним покриттям, бібліотека з книжковим фондом понад 60 тисяч примірників.

На відділенні є чимало цікавих напрацювань у позааудиторній виховній роботі студентів: спортивні гуртки і секції, зустрічі з цікавими людьми, конкурси і фестивалі, вечорниці, спортивні змагання, туристські походи та екскурсії.

Світ навколо нас швидко змінюється. Ми можемо і повинні стати частиною єдиного Європейського освітнього поля. Наша держава має якнайшвидше виконати власні зобов’язання щодо реформування освіти. Це потрібно не Європі, а нашим українським дітям, яким відкривається унікальний шанс здобувати вдома європейську освіту.

Друк

Навчально-виробнича робота

Важливою складовою професійної підготовки майбутніх учителів є педагогічна практика, яка спрямована на закріплення і реалізацію в спеціально створених умовах набутих студентами предметних, психолого-педагогічних, методичних знань, умінь і навичок, необхідних для майбутньої професійної діяльності у школі та на творчий розвиток і саморозвиток майбутнього вчителя, формування в нього професійно значущих якостей і готовності до інноваційної педагогічної діяльності.

Бази практик – це  навчальні заклади міста Самбора, Самбірського району та інших районів Львівської області, з якими укладені багаторічні або одноразові угоди.

Друк

Виховна робота

Білинська Ірина Яківна, заступниця директора з гуманітарної освіти та виховання

Основа мета виховання студентської молоді – це формування самодостатньої особистості, яке усвідомлює власну належність до української нації, сучасної Європейської цивілізації, збереження і збагачення українських традицій, звичаїв, шанобливого ставлення до українських святинь, української мови, формування культури співжиття з іншими народами і меншинами, які проживають на теренах України.

Традиційно, кожного року у жовтні проводиться тиждень творчості Івана Франка, під час якого студенти відвідують музей-садибу І. Франка, читають на її території твори письменника.

Актуальним є День української писемності і мови – національне патріотичне свято, яке пов’язується із урочистим відкриттям  І етапу Міжнародного конкурсу знавців української мови ім. П.Яцика

Друк

Навчальна частина

Собковська Ольга Михайлівна, заступниця директора з  навчальної роботи

Навчальна частина та методичний кабінет щорічно працюють згідно складених планів роботи. Систематично організовувалось вивчення і практичне виконання наказів та інструктивних листів Міністерства освіти і науки

України, Департаменту освіти і науки Львівської ОДА, своєчасно доводилась інформація до відома викладачів та здійснювались заходи щодо їх виконання.
На засіданнях педагогічних рад розглядаються питання підвищення професійного рівня педагогів у здійсненні освітнього процесу, надання педагогічним працівникам нових педагогічних знань з актуальних проблем освіти, ознайомлення з новими педагогічними технологіями, передовим педагогічним досвідом, аналізувався стан навчально-виховного процесу, вивчення досягнень педагогічної науки, інноваційного досвіду і перспектив упровадження нових освітніх технологій. Своєчасно розробляється графік навчального процесу, розклади занять, графіки проведення лабораторних робіт, обов'язкових контрольних робіт, розклади екзаменаційних сесій, графіки тематичного та модульного контролю знань. До початку кожного навчального року готується відповідна документація: журнали академгруп, журнали керівників груп. Залікові книжки, студентські квитки, журнали циклових комісій, журнали обліку індивідуальних занять, із навчання гри на музичному інструменті, індивідуальні журнали викладачів фізичного виховання, книги внутрішнього контролю дирекції та завідувачів відділень, книги обліку заміни та вичитки навчальних годин, книга видачі навчальних журналів.Янчак Оксана Володимирівна - секретар навчальної частини
Систематично здійснюється перевірка навчально-методичних комплексів дисциплін, навчальних журналів та іншої документації.
Робота кожної з 10 циклових комісій проводиться згідно складених планів роботи.
У кінці кожного навчального семестру на педагогічних радах аналізується робота педагогічного колективу.
Головне завдання навчально-методичної роботи – створення, організація навчання спеціаліста-професіонала, здатного до професійного розвитку впродовж життя, мобільного в освоєнні та впровадженні наукомістких інформаційних технологій, а також підготовка колективу – таких же професіоналів-викладачів.
Протягом останніх років педагогічний колектив працює над актуальною проблемою «Підвищення відповідальності викладача за підготовку висококваліфікованого конкурентоспроможного фахівця». 

Друк

Більше статей...

  • 1
  • 2