Студентська рада коледжу виконує наступні завдання: забезпечення і захист прав та інтересів студентів; забезпечення виконання студентами своїх обов'язків; сприяння навчальній та творчій діяльності студентів; сприяння у створенні необхідних умов для проживання і відпочинку студентів; створення студентських об'єднань, клубів, гуртків за інтересами; організація співробітництва зі студентами інших навчальних закладів та молодіжними організаціями; контроль за навчальною і трудовою дисципліною студентів, оперативне реагування на їх порушення; залучення студентів до художньої самодіяльності; проведення вечорів відпочинку, конкурсів, КВК; участь в розподілі стипендіального фонду, висування кандидатів на отримання іменних стипендій та ін.

Студентська рада та студентський  профком традиційно організовує вечори відпочинку до Дня студента, Дня св. Валентина, Дня сміху, конкурси та КВК, активно долучаються до проведення свят на рівні міста.

Детальніше: Робота студентської ради та профкому

КЗЛОР  «Самбірський педагогічний коледж імені Івана Филипчака »
ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАН СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

I.    Формування творчої особистості нерозривно пов'язане із відродженням нації, демократизацією і гуманізацією суспільства, поглибленням самоврядування народу, котре передбачає висунення молоді на керівну роботу в різних сферах управління й  виробництва. Це зумовлює новий підхід до виховання студентської молоді. Виникла соціальна потреба у формуванні такої особистості, яка змогла б розв'язувати як щоденні , так і масштабні завдання, що забезпечують прогрес нації. Такою наукою управління для студентів є участь у студентському самоврядуванні.

Студентське самоврядування у вищому закладі освіти функціонує з метою забезпечення виконання студентами своїх обов'язків та захисту їх прав і сприяє гармонійному розвитку особистості.

З цією метою у коледжі створюється і діє рада студентського самоврядування.

Детальніше: Положення про орган студентського самоврядування

Цінність студентського самоврядування полягає в тому, що воно створює для студентів широкі можливості для самореалізації, орієнтує їх на досягнення соціально корисної мети (індивідуальної і суспільної), залучає до реформаторських процесів навчального закладу, забезпечує захист прав студентів, відвертає їх увагу від соціальних неадекватних норм поведінки.

Вищим органом студентського самоврядування в коледжі є загальні збори його членів або студентська конференція. У вересні обговорюються завдання на новий навчальний рік, у травні - звіт виконавчого органу студентського самоврядування та його перевибори. Напередодні проведення звітно-виборних зборів проводяться з викладачами та студентами дебати, дискусії, ділові ігри з проблем студентського самоврядування, основних напрямів діяльності та змісту роботи, прав і обов’язків членів виконавчого органу. До ради самоврядування групи належать староста, профорг, відповідальні за академсектор, культмасовий сектор і фізорг. Кожний відповідає за певну роботу в групі, підтримує зв’язок з куратором групи, піклується про розв’зання всіх організаційних проблем. Профорг здійснює контроль за наданням допомоги, харчуванням групи, звільнення від оплати за гуртожиток і відвідування занять. Академсектор веде облік успішності за тиждень, вираховує середній бал із кожної дисципліни і в загальному за тиждень, приймає довідки і кожен четвер звітує про справи в групі кураторові, а дані подає у відділення. Культмасовий сектор займається організацією художньої самодіяльності, організовує вечори відпочинку, свята іменинників, організовує редагування стіннівки, поздоровлення з днем народження студентів групи. Спортивний сектор на чолі з фізоргом організовує участь студентів у спортивних змаганнях, що проводяться у коледжі і за його межами, а також контролює відвідування академічних і самостійних занять з фізичного виховання студентами групи.
Засідання ради студентського самоврядування проходять спільно із засіданням студентського профкому. Щомісяця проводиться засідання, на якому обов’язковим є затвердження плану роботи на наступний місяць, підсумки роботи за минулий період й інші питання: розгляд успішності за підсумками атестацій, відвідування занять і порушення дисципліни. Спільно із профкомом здійснюється випуск газет до свят, перевірка чистоти навчальних кабінетів, територій, гуртожитків. Студрадою і профкомом здійснюється допомога в організації і проведенні культурно-виховних заходів (Свято знань, Свято квітів, Новорічний бал-маскарад, День студента, КВК, День закоханих). Надається шефська допомога викладачам–пенсіонерам, ветеранам війни і праці. Приймаються ухвали про надання матеріальної допомоги студентам-сиротам і студентам із малозабезпечених сімей.

Педагогічний колектив коледжу жив і живе турботами студентської молоді, їхніми помислами і прагненнями, піклується про них, переживає за них і радіє за них.

 

 

 

Освіта XXI століття - це освіта для людини. Її головна мета - виховання відповідальної особистості, здатної до самоосвіти, яка ефективно використовує набуті знання і вміння для творчого розв'язання проблем, опрацьовує різноманітну інформацію, прагне змінити на краще своє життя і життя своєї країни.

На основі нормативно-правової бази освіти та виховання в коледжі запроваджуються системні заходи щодо гуманізації освіти, утвердження загальнолюдських цінностей, національного виховання студентів.

У коледжі складаються плани, які охоплюють різноманітні аспекти виховання студентів: єдиний навчально-виховний план; перспективний, річний, на місяць, тиждень; за підрозділами (план кураторів груп, методичного об’єднання кураторів груп, бібліотеки, циклових комісій, завідувачів відділень, клубу художньої самодіяльності, спортивно-масової роботи, гуртків і секцій, ради з профілактики правопорушень, студентської ради).

У навчальному закладі впроваджуються нові форми планування, ведеться пошук оптимальних варіантів їх структури. У цьому аспекті допомагають творчі групи, які постійно працюють над питанням планування роботи на наступний рік, опрацьовують студентські пропозиції до планування виховної роботи. До їх складу входять куратори групи, завідувачі відділень, працівники бібліотеки, члени студентської ради. Плани роботи спрямовані на активізацію навчання та дозвілля студентів, відображають систему роботи педагогічного колективу та студентського самоврядування. Першочергова увага у вихованні приділяється вивченню психолого-педагогічних особливостей студентів.

Детальніше: Виховна робота

Навчально-виробнича практика організовується в рамках навчального процесу і передбачає залучення студентів коледжу з першого до випускного курсів до систематичної педагогічної діяльності. Це дозволяє послідовно і систематично протягом усіх років навчання поєднувати оволодіння теорією з практичною діяльністю майбутніх учителів у школах та позашкільних закладах.

Педагогічна практика на відділеннях початкової освіти, фізичного виховання та образотворчого мистецтва – це комплекс, що включає: навчальну практику, практику з позакласної та позашкільної виховної роботи, літню педагогічну та педагогічно-етнографічну практику, практику ”Пробні уроки і заняття”, практику ”Перші дні дитини в школі”, переддипломну практику.

Педагогічна практика на відділенні дошкільної освіти включає: спостереження педагогічного процесу, пробні заняття у групах дітей дошкільного віку та переддипломну практику.

Відділення ”Діловодство” має два види практики: навчальну та технологічну (переддипломну).

Зміст практики визначається програмами.

Крім основної спеціальності, студенти відділень проходять практику з додаткової кваліфікації.

У 40–50-х роках минулого століття педагогічною практикою керували викладач педагогіки і психології М. Кріс. З 1946 і до 1950 рр. завідувачкою практикою була педагог О. Бендерська. У 1950 – 1952 рр. педпрактикою керувала викладачка педагогіки Н. Федорець. З 1952 до 1954 рр. завідувачкою педпрактикою була викладачка педагогіки Н. Дудка, у 1954 р. -  Т. Слуцька. З 1956 до 1960 рр. педагогічною практикою керувала викладачка психології В. Радзеванівська. У 1960 р. завідувачем педпрактики був призначений викладач математики В. Варивода. На цій посаді він працював до грудня 1974 року. З 1975 і до 1993 рр. педагогічною практикою керувала викладачка З. Янчишина-Скрекотень. У 1993 р. керівником практики було призначено викладача української мови та літератури І. Кучманича.

Детальніше: Практика